Các thành viên OPEC và các nhà sản xuất dầu mỏ không phải là thành viên của Tổ chức này đã có cuộc họp với mong muốn cải thiện...